JURIDISK

Hur vi beräknar riskpoäng och investerarränta

FASTIGHET

Fundbricks credit scoring-modell för fastighetsprojekt är en omfattande bedömning som använder olika parametrar för att beräkna en riskpoäng och därmed fastställa en lämplig investerarränta för det aktuella projektet. Modellen tar hänsyn till flera nyckelfaktorer, bland annat läge, fastighetstyp, trångboddhet, utvecklarerfarenhet, säkerheter, extern riskhantering och politisk stabilitet.

Läget bedöms utifrån avståndet till de fem största städerna i Danmark och tar även hänsyn till infrastruktur. I Sverige används de tre största städerna som utgångspunkt, och i Spanien definieras läget utifrån städer på den spanska ost-/sydkusten där vi har våra affärspartners. Fastighetstyp och projektstruktur bedöms för att identifiera potentiella risker. Överbelåning utvärderas som skillnaden mellan projektvärde och finansieringsbehov. Fastighetstyp och projektstruktur bedöms för att identifiera potentiella risker. Översäkerhet utvärderas som skillnaden mellan projektvärdet och finansieringsbehovet.

Projektutvecklarens erfarenhet och meritlista är avgörande för att bedöma deras förmåga att hantera utmaningar. Säkerheter inkluderar fastighetsinteckningar, aktiepanter och personliga garantier. Extern riskhantering ger en ytterligare bedömning av riskhanteringsföretag. Slutligen bedöms politisk stabilitet för att utvärdera det politiska klimatet i området.

Viktning av dessa parametrar och deras individuella bedömning resulterar i en riskpoäng som används för att bestämma en investerares räntesats. Ju högre riskpoäng, desto högre ränta kommer investerarna att kräva för att kompensera för den ökade risken.

I slutändan gör Fundbricks kreditvärderingsmodell det möjligt för företaget att fatta välgrundade beslut om tilldelning av riskpoäng och investerarränta till fastighetsprojekt baserat på en omfattande och objektiv bedömning av olika faktorer som kan påverka projektets framgång och ekonomiska resultat.

Energi

Fundbricks kreditvärderingsmodell för energiprojekt är en omfattande process som innehåller många utvärderingskriterier på grund av projektens komplexitet.

DATAINSAMLING OCH SYFTE

Vi genomför omfattande datainsamling om energiprojekt och projektägare. Detta inkluderar information om projektets läge, storlek, finansieringsstruktur, projektägarens erfarenhet, tidigare projekt och finansiell information. Syftet är att utföra en riskanalys och fastställa räntenivån baserat på en karaktärsbaserad metod.

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Vi använder en rad olika kriterier för att utvärdera energiprojekt. Varje kriterium ges en viktning och faktorn ges en poäng baserat på dess inverkan på projektets attraktivitet och risknivå.

UTVÄRDERINGSKRITERIER

A. Politiskt klimat och incitamentssystem: Här bedöms den politiska inställningen och förekomsten av ekonomiska incitament för förnybar energi i området.

B. Energianläggningarnas storlek: Här bedöms antalet och diversifieringen av energianläggningar i projektet.

C. Projektutvecklarens historia, erfarenhet och rykte: Här bedöms projektutvecklarens tidigare resultat och rykte i liknande projekt.

D.Säkerheter: Här bedöms de säkerheter som erbjuds för projektet, inklusive aktie-/företagsinteckningar och personligt ansvar.

E. Budgeterad överbelåning: Här bedöms skillnaden mellan det förväntade försäljningspriset och projektkostnaderna.

F. Finansiella nyckeltal: Här utvärderas olika finansiella nyckeltal för att bedöma företagets finansiella resultat och ställning.

UTVÄRDERINGSKRITERIER

För säkerheter och finansiella nyckeltal används olika mått och betyg för att utvärdera företagets finansiella hälsa, lönsamhet, likviditet och skuldsättningsgrad.

UTVÄRDERINGSKRITERIER

Det finns olika viktningar för varje utvärderingsfaktor. Betygsskalorna sträcker sig från 1 till 5, där högre poäng indikerar lägre risk och högre attraktionskraft.

RISK SCORE
Investerarnas intresse
1
13 %
2
12 %
3
11 %
4
10 %
5
9 %
Ladda ner pdf-presentation