Lån med borgensman

6 mars 2023
Thomas Rolin
Dela via

I det här inlägget kommer vi att gå igenom relevanta begrepp som är viktiga att förstå om du funderar på att ta ett lån med en borgensman.

Borgenslån är en typ av lån där en tredje part går i borgen för lånet. Det är en typ av lån där långivaren garderar sig mot att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet.

Garantin säkerställer att lånet kan återbetalas i händelse av att låntagaren inte kan göra det.

Vad är en borgensman?

En borgensman är en fysisk eller juridisk person som går i borgen för en annan persons skuld till en borgenär. Borgensmannen garanterar att om låntagaren inte kan fullgöra sina förpliktelser, kommer borgensmannen att träda i låntagarens ställe och ta över förpliktelsen.

Ett lån med en borgensman kan bäst beskrivas med ett exempel:

A lånar 1 miljon DKK av B. Lånet upprättas med C som borgensman. A får ekonomiska svårigheter och kan därför inte fullgöra sin återbetalningsskyldighet till B. Eftersom C är borgensman kommer C att träda in i A:s ställe och ta på sig skyldigheten att betala B. C kan sedan kräva betalning från A. 

Det finns många konstellationer när man tar ett lån med en borgensman, men ofta är borgensmannen (C) förälder till låntagaren (A) som tar ett bostadslån hos en bank (B). 

Olika sätt att garantera ett lån

Pro rata ansvar

Pro rata kommer från latin och betyder "enligt motsvarande del". Om du garanterar med pro rata-ansvar innebär det att du garanterar en viss del av en total skuld. Om ett lån uppgår till 1 miljon DKK och fyra personer är pro rata-ansvariga, blir deras individuella skuld 250 000 DKK. 

Långivaren kan därför bara kräva 250 000 DKK av varje person. Det spelar därför ingen roll för en borgensman om en annan borgensman inte kan betala tillbaka sin del av lånet - om en pro rata-borgen har ställts är du bara ansvarig för din egen del. 

Pro rata-ansvar skiljer sig från solidariskt ansvar. Om solidariskt ansvar avtalats i exemplet skulle långivaren kunna kräva hela beloppet, dvs. en miljon danska kronor, av var och en av de fyra borgensmännen. De skulle då ha regressrätt mot varandra och skulle kunna kräva återbetalning av beloppet. 

Borgensförbindelse med självgaranti

Självborgensförbindelse är den strängaste formen av borgensförbindelse. Denna form används ofta av banker och andra professionella långivare. I en borgensförbindelse är borgensmannen ansvarig från och med den dag då låntagaren inte betalar i tid. Det innebär att långivaren endast kan kräva att borgensmannen betalar om en betalning inte görs i tid. 

Enkel borgen

Enkel borgen är huvudregeln i dansk borgenrätt om inte annat avtalats eller föreskrivs i lag. Om ett lån säkras med en enkel borgen måste långivaren kunna bevisa att låntagaren är oförmögen att betala innan borgensmannen övertar skulden. Detta dokumenteras genom utmätning eller konkurs. 

Oskyldighetsförklaring

En borgensförbindelse är en förklaring om att alla skulder som låntagaren har eller kommer att få i framtiden gentemot långivaren är säkrade. Denna typ av garanti kan få stora konsekvenser, eftersom borgensmannen inte bara ansvarar för ett visst belopp, utan också för eventuella framtida skulder som låntagaren kan ådra sig. 

Vad du bör tänka på om du tar ett lån med en borgensman

Det är relevant för både låntagaren och borgensmannen att känna till alla detaljer kring lånet. Det gäller kapitalbeloppet och kostnaden för att sätta upp lånet, men också de räntor och avgifter som kommer att tas ut. Räntor och avgifter kan bli en betydande ekonomisk börda under en längre tid, till exempel om lånet ska betalas tillbaka genom en avbetalningsplan. 

När är det relevant att ta ett lån med en borgensman?

Om banken kräver det kan du behöva hitta en borgensman. Om du inte har någon borgensman kan du leta efter någon i din vänskapskrets eller familj som har ordning på sin ekonomi och litar på att du kan betala tillbaka. Det är dock viktigt att betona att det kan uppstå utmaningar i ert förhållande om du i slutändan inte kan fullgöra dina skyldigheter. 

Det finns flera situationer där det kan vara relevant att ta ett lån med en borgensman. 

 1. Om låntagaren har en dålig kreditvärdighet är det inte troligt att bankerna beviljar lån. De kommer ofta att kräva en borgensman för att garantera lånet.
 2. Om låntagaren inte kan ställa säkerhet. Om du till exempel inte har en bil, fastighet eller andra värdefulla tillgångar som banken kan pantsätta, kan det bli nödvändigt att hitta någon som garanterar lånet. 
 3. Om låntagaren vill ha ett lån med lägre ränta eller längre löptid kan banken också kräva en borgensman. En borgensman kan då ställa säkerhet för att långivaren ska kunna ta ett förmånligare lån. 

Vem kan vara borgensman?

Både privatpersoner och företag kan ställa upp som borgensmän för andra. Oftast är det dock privatpersoner som går i borgen för andra privatpersoner. Det finns ett antal krav på borgensmannen som måste uppfyllas för att denne ska kunna godkännas som borgensman. 

 • Du måste vara minst 18 år gammal - vissa långivare kräver att du är äldre. 
 • Personen måste vara bosatt i Danmark
 • Personen får inte ha gemensam ekonomi med den person som du vill gå i borgen för
 • Personen måste ha en sund ekonomi och inte vara registrerad i RKI

Gemensam borgen

Det är också möjligt att låta flera personer gå i borgen för ditt lån om de också uppfyller ovanstående krav. Till exempel två familjemedlemmar som vill sprida risken. 

För- och nackdelar med att vara borgensman

Det finns både för- och nackdelar med att vara borgensman - men mest nackdelar. Den kanske enda fördelen är att du kan hjälpa en vän eller familjemedlem att få det lån de vill ha, ofta till en bostad.

Nackdelarna är dock många. Det kan bli en stor börda för borgensmannen om låntagaren inte kan betala tillbaka skulden, eftersom borgensmannen då tar över förpliktelsen. Vid ett letter of indemnity kan konsekvenserna bli ännu mer långtgående än vid andra former av borgen, eftersom skulden kan växa sig ännu större. 

Det är tillrådligt att konsultera en rådgivare om du överväger en borgensman. Detta ger dig en fullständig inblick i den risk du löper genom att garantera någon annans lån. 

För- och nackdelar med att ta ett lån med en borgensman

Om du vill ta ett lån men din ekonomi inte klarar av det kan en borgensman vara ett alternativ. Det finns dock ett antal för- och nackdelar att vara medveten om.

Fördelar

 • Du kan beviljas ett lån även om du inte har en stark ekonomi. Du kan till exempel få köpa ett hus även om du inte har råd med det just då.
 • En borgensman kan ge dig en lägre ränta, eftersom bankerna anser att lånet är mindre riskfyllt. 

Nackdelar

 • Det kan ta längre tid än vanligt att upprätta ett låneavtal med en borgensman. Det beror på att både du och borgensmannen behöver en kreditprövning och att flera dokument behöver skapas. 
 • Om du inte kan betala tillbaka lånet i tid riskerar du att borgensmannen tar över din skuld. 

Vad händer om du inte kan betala ett borgenslån?

Beroende på typen av säkerhet händer olika saker när en låntagare inte kan betala i tid och därmed inte fullgör sina skyldigheter. 

Om det uppstår en betalningsinställelse vid ett lån med en borgensförbindelse, övertar borgensmannen förpliktelsen omedelbart när förpliktelsen inte fullgörs. I detta fall behöver långivaren inte bevisa att låntagaren är insolvent, utan kan helt enkelt kräva pengarna direkt från borgensmannen. 

Om ett lån med enkel borgen fallerar måste långivaren - vanligtvis en bank - först skaffa bevis för att låntagaren inte kan betala. 

Om flera parter är solidariskt ansvariga för ett lån kan banken kräva återbetalning av skulden från en eller flera av parterna. Det kan innebära att banken vänder sig till den part som den vet kan betala skulden. Även om denna part då sitter fast med skulden kan man säga att parten bara "ställer upp" för de andra parter som inte kan betala. Den betalande parten kan sedan utöva sin regressrätt. 

Vad innebär regress i förhållande till borgenslån?

Regress innebär att en borgensman som ställt säkerhet för ett lån kan kräva att låntagaren återbetalar beloppet. Om låntagaren inte fullgör sina förpliktelser träder borgensmannen i låntagarens ställe. Borgensmannen behöver dock inte nödvändigtvis lida någon förlust.

Detta beror på att borgensmannen har regressrätt mot låntagaren, vilket skapar ett nytt förhållande mellan borgenär och gäldenär där borgensmannen är borgenär och låntagaren gäldenär. Parterna kan sedan gemensamt komma överens om hur det garanterade beloppet ska återbetalas. I praktiken kan det dock vara svårt för borgensmannen att få tillbaka sina pengar eftersom gäldenären ofta är insolvent. 

Vad du bör tänka på innan du garanterar ett lån

För det första bör det understrykas att en borgensman i de flesta fall behövs för att låntagarens ekonomi inte är tillräckligt solid för att klara av lånet. Med andra ord bedömer banken att låntagarens ekonomi inte är tillräckligt god för lånet och att ytterligare säkerhet behövs. Därför finns det en risk att låntagaren inte kommer att kunna betala tillbaka lånet. 

Innan du garanterar ett lån är det därför viktigt att överväga flera saker.

 • Om en vän eller familjemedlem ber dig att gå i borgen kan det få stora konsekvenser för er relation om skulden inte betalas. 
 • Om du garanterar ett lån är det du som står med skulden om låntagaren inte betalar. 
 • När skulden ska betalas tillbaka måste du kunna betala. Om du inte kan betala hela beloppet på en gång måste du göra en överenskommelse med långivaren, till exempel en avbetalningsplan. Du befinner dig nu i låntagarens situation med en skuld som du inte kan betala.
 • Banken kan beslagta dina tillgångar och tvinga dig att sälja dem. I värsta fall kan det innebära att du måste sälja din bil, din bostad eller andra tillgångar som du äger. 

Det finns sätt att öka din säkerhet som borgensman. Du kan till exempel inkludera i borgensförbindelsen att låntagaren pantsätter skulden som säkerhet. 

Det är viktigt att överväga alla potentiella konsekvenser av att gå i borgen för en låntagare som inte kan betala skulden. Det ska dock sägas att i de flesta fall fullgör låntagaren sina skyldigheter och alla parter är nöjda. Det rekommenderas dock att du samarbetar med en advokat för att säkerställa att du är så skyddad som möjligt.

Läs om VSO och bekanta dig med alla fördelar med skattesystemet.

VAD VÄNTAR DU PÅ?

Investera i solida investeringsprojekt.

SKAPA EN ANVÄNDARE
eller logga in med en befintlig användare

Ladda ner Fundbricks

Få tillgång till alla dina Fundbricks investeringskonton direkt från din instrumentpanel och få en snabb överblick.

Vi skickar alla våra meddelanden via push-notiser så att du inte missar några spännande projekt eller viktiga meddelanden.

Läs mer