OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Hur anmäler jag mina lån till SKAT?

Den årliga ränteinkomsten på lån ska redovisas i ruta 39 i skattedeklarationen. Investerare rekommenderas att rådgöra med sin revisor.

ANDRA FRÅGOR OCH SVAR

Hämtar kategorier...

Hantering av sena betalningar och låntagares uteblivna betalningar

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Att investera i lån för fastighets- och energiprojekt kan vara lukrativt men medför en risk för utebliven återbetalning. Det är viktigt att diversifiera investeringarna för att minimera denna risk.

På Fundbricks har vi en fastställd procedur för att hantera situationer där låntagare inte betalar i tid. Denna process omfattar följande:

  1. Påminnelse: Vid försenad betalning kommer vi att kontakta låntagaren. Oftast är det bara ett fel som snabbt rättas till.
  2. Kravbrev: Om påminnelsen inte leder till betalning skickas ett påminnelsebrev med inkassokrav.
  3. Avbetalningsplan: Om betalningen fortsätter att utebli kommer vi att försöka upprätta en avbetalningsplan med låntagaren, antingen direkt eller via en inkassoadvokat.
  4. Kronofogdemyndigheten: Om vi inte kan driva in beloppet eller upprätta en avbetalningsplan går ärendet till kronofogdemyndigheten för eventuell utmätning av låntagarens tillgångar.
  5. Utmätning: Om lånet är säkrat genom en inteckning kan utmätning vara ett alternativ.

Återhämtningsprocessen är individuell och kan variera. Målet är att undvika en dyr domstolsprocess. Långivarna hålls uppdaterade om processen.

Om fallissemang: Försenad betalning innebär inte nödvändigtvis förlust. Dröjsmålsränta kompenserar för förseningen och uppmuntrar till att prioritera betalning till långivare.

Om förlust: Om skulden inte kan återvinnas, inte ens med säkerhet, anses lånet vara förlorat. Detta kan ta tid att inse och är ofta avdragsgillt.

Du kan spåra dina lån och allmän information på Fundbricks plattform

I vår"Tekniska projektöversikt" kan du få en överblick över hur Fundbricks historiskt har presterat när det gäller betalningsinställelser och förluster. Dessutom kan du också se central investerarinformation om de senaste aktiva projekten.

Hur vi beräknar räntan på din investering

INVESTERINGAR

Först räknar vi ut hur mycket ränta du tjänar per dag, sedan räknar vi ut hur många dagar projektet har pågått. Om slutdatumet är känt använder vi naturligtvis det slutdatumet, annars tar vi ett genomsnitt av den löptid som fastställts för det enskilda projektet.

(([Räntesats i decimaler] X [Investeringsbelopp]) / 365,25) * dagar

Är digitala signaturer säkra?

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Enligt dansk lag har en digital signatur samma rättsliga verkan som en "analog" signatur. För ökad säkerhet kräver vi att du signerar med NemID. På så sätt kan vi försäkra oss om att du är den du utger dig för att vara när du tecknar avtal via Fundbricks.com. Med andra ord är din digitala signatur lika bindande som den du skriver på papper med penna och bläck - det är dessutom mycket enklare och snabbare.

Du kan läsa mer om bevisskydd för elektroniska signaturer hos vår partner ContractBook https://contractbook.co/da/digital-underskrift.

Om du har frågor om säkerheten när du använder NemID kan du besöka https://www.nemid.nu/dk-da/paspaaditnemid/sikkerhedeni_nemid/.

Är Fundbricks.com organisatör eller distributör av de investeringserbjudanden som marknadsförs på plattformen?

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Nej, Fundbricks.com är inte arrangör eller distributör av de investeringserbjudanden som marknadsförs på plattformen. Fundbricks.com gör endast sin plattform, som består av ett tekniskt verktyg och en elektronisk anslagstavla, tillgänglig för projektägare och investerare.

Vad är Fundbricks.coms uppdrag och vad är det inte?

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Fundbricks.com erbjuder en onlineplattform som fastighetsutvecklare kan använda för att marknadsföra sitt företag och sitt fastighetsprojekt och hitta potentiella investerare.

Fundbricks.com är inte skyldig att hitta investerare. Fundbricks.com ger inte råd om investeringar och vidtar inga aktiva åtgärder för att sammanföra projektägare och investerare. All kommunikation om en potentiell investering sker mellan investeraren och projektägaren med eller utan de tekniska verktyg som Fundbricks plattform erbjuder.

Har Fundbricks.com någon kontroll över fastighetsutvecklaren eller projektet?

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Fundbricks.com har ingen direkt eller indirekt kontroll över eller ansvar för fastighetsutvecklaren eller investeringserbjudandet. Fundbricks.com representerar inte fastighetsutvecklaren eller investeraren och gör endast en ytlig bedömning av fastighetsutvecklaren och/eller investeringserbjudandet och ger inga rekommendationer eller åsikter om någon del av investeringserbjudandet.

Vem driver Fundbricks.com?

RÄTTSLIGA ASPEKTER

Fundbricks.com-plattformen drivs av Fundbricks.com ApS, CVR-nummer 40431934.

Hur anmäler jag mina lån till SKAT?

SKAT

Den årliga ränteinkomsten på lån ska redovisas i ruta 39 i skattedeklarationen. Investerare rekommenderas att rådgöra med sin revisor.

Hur ska jag hantera Fundbricks.com-lån i skattehänseende?

SKAT

Lånebaserad crowdfunding betraktas i skattehänseende som ett vanligt låneförhållande, där långivaren ställer ett belopp till låntagarens förfogande mot betalning av en ränta. Långivaren måste betala skatt på den ränta som tjänas in på lånet och ansvarar för att rapportera den till skattemyndigheterna. Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet kan långivaren normalt dra av förlusten. För specifika skattefrågor rekommenderar vi att du kontaktar SKAT.

SKAT har publicerat en vägledning om hur crowdlending behandlas skattemässigt.

Här kan du läsa om hur du beskattas på inkomster och vilka möjligheter du har att dra av eventuella förluster.

Läs SKAT:s vägledning här: https: //skat.dk/skat.aspx?oid=2234858.- På den sida vi länkar till klickar du på "Lånebaserad crowdfunding".

Vad händer om entreprenören går i konkurs?

RISKER

Om (general)entreprenören går i konkurs kan den inte slutföra byggandet och en ny (general)entreprenör måste hittas för att slutföra byggandet av fastighetsprojektet. Det finns en risk att detta kan leda till förseningar i byggandet och/eller att byggandet blir dyrare än budgeterat om den nya (general)entreprenören är dyrare än den ursprungliga.

Enligt avtalet mellan fastighetsutvecklaren och Fundbricks.com, som regleras av Fundbricks.coms allmänna villkor, har FundBricks.com rätt att förhandla och ingå ett avtal med en ny (total)entreprenör, i projektbolagets namn och på dess bekostnad och risk, i händelse av att (total)entreprenören i väsentlig grad inte uppfyller sina skyldigheter enligt (total)avtalet, att (total)entreprenören går i konkurs, går i rekonstruktion eller liknande.

Fundbricks.com har ingått ett avtal med DPU Entreprise ApS om att de är redo att ta över och slutföra fastighetsprojekt om den ursprungliga (general)entreprenören går i konkurs. DPU Entreprise ApS är ett byggföretag som utför både totalentreprenader och specialentreprenader. DPU Entreprise ApS har många års erfarenhet och bygger för pensionsfonder och stora danska fastighetsbolag. Företaget är en del av DPU-koncernen. Mer information finns på http://dpuentreprise.dk/

Vad händer om projektbolaget går i konkurs?

RISKER

Om projektbolaget går i konkurs kommer investerarnas lån att ingå som en fordran i konkursboet och investerarna kommer att få utdelning när boet avvecklas. I detta sammanhang finns det en risk för att investerare kan förlora hela eller delar av det investerade beloppet. Å andra sidan kommer själva fastighetsprojektet att vara en tillgång i konkursboet som konkursförvaltaren måste realisera till högsta möjliga pris. Konkursförvaltaren kommer därför att ha ett intresse av att fastighetsprojektet färdigställs, eftersom en färdigställd fastighet kommer att ha ett mycket högre värde än ett ofullbordat fastighetsprojekt. Detta förutsätter dock att det går att hitta finansiering för att slutföra byggandet.

Enligt Fundbricks.com är det dock högst osannolikt att projektbolaget kommer att gå i konkurs. Detta beror på den projektstruktur som gäller för alla godkända fastighetsprojekt, där alla insättningar från investerare betalas in på ett spärrat spärrkonto. De deponerade medlen frigörs till de professionella entreprenörerna löpande enligt den bygg- och betalningsplan som överenskommits mellan fastighetsutvecklaren och Fundbricks.com. Alla utbetalningar måste godkännas av en extern oberoende byggnadsforskare (som betalas av Fundbricks.com) och fakturorna från de professionella entreprenörerna betalas direkt från det låsta kontot. Detta innebär att utbetalningar endast kommer att göras när projektet fortskrider enligt planerna.

Fastighetsutvecklaren får tillgång till intäkterna först när banken och investerarna har betalat tillbaka sina lån och räntor.

Vad händer om fastighetsutvecklaren går i konkurs?

RISKER

Om fastighetsutvecklaren går i konkurs har det ingen direkt inverkan på fastighetsprojektet. Detta beror på att alla fastighetsprojekt placeras i oberoende projektbolag som är egna juridiska personer.

Om fastighetsutvecklaren går i konkurs kommer projektbolaget att ingå som en tillgång i konkursboet, om en konkursförvaltare har utsetts. Förvaltaren har till uppgift att realisera tillgångarna i konkursboet till högsta möjliga pris och måste sälja projektbolaget till högsta möjliga pris, men detta påverkar inte projektbolagets finansieringskällor, leverantörer etc. eftersom projektbolaget, som nämnts, är en självständig juridisk person.

Förvaltaren kommer därför att ha ett intresse av att fastighetsprojektet slutförs, eftersom en färdig fastighet kommer att ha ett mycket högre värde än ett oavslutat fastighetsprojekt. Dessutom har investerarna (tillsammans med banken) vanligtvis en "aktiepant" i projektbolaget, vilket innebär att aktier i projektbolaget pantsätts som säkerhet.

Vad händer om ett projekt inte når sitt finansieringsmål inom tidsfristen?

RISKER

Om ett projekt inte når sitt finansieringsmål inom tidsfristen kommer insättningarna att återbetalas till investerarna om inte Fundbricks.com, i samarbete med projektägaren, beslutar att förlänga finansieringsperioden för projektet.

Vad händer om ett projekt blir övertecknat?

RISKER

Investeringar via plattformen sker enligt principen "först till kvarn", där investerare garanteras deltagande i ett projekt endast efter insättning. Om ett projekt är övertecknat kommer investerare som inte gjorde sin insättning i tid att få tillbaka sin insättning.

Vad händer om ett projekt får slut på pengar?

RISKER

Fundbricks.coms affärsmodell syftar till att minska riskerna genom att bland annat göra en grundläggande kontroll av fastighetsprojektet och projektägaren, genom att endast marknadsföra projekt som har en budgeterad överborgen på minst 20 % och genom att göra alla betalningar direkt till generalentreprenören/entreprenören/handlaren och endast efter att Fundbricks.coms oberoende byggnads expert har godkänt betalningarna. Det kan dock inte uteslutas att ett fastighetsprojekt kan bli utan pengar på grund av en "force majeure"-situation, t.ex. (ej uttömmande) krig, strejk, naturkatastrof, arkeologiska utgrävningar eller annat, som antingen stoppar projektet eller gör att projekttiden förlängs eller att byggkostnaderna blir högre än budgeterat och att projektet därför blir utan pengar. I sådana fall kommer Fundbricks.com att tillsammans med projektägaren bedöma vad som är lämpligast, vilket till exempel kan innebära att projektet refinansieras och/eller att ytterligare projektkapital söks via Fundbricks.com-plattformen.

Vilket inflytande har jag på investeringen och på det projektbolag som jag investerar i?

RISKER

Genom att teckna aktier blir investeraren aktieägare och kan utöva aktierättigheter, t.ex. rösträtt och rätt att delta i bolagsstämmor. Eftersom aktier ofta emitteras till ett överpris och/eller det finns många andra aktieägare i företaget kan varje aktieägares inflytande på företaget i praktiken vara försumbart.

Vid emission av skuldebrev har investeraren däremot inget inflytande över det företag i vilket investeringen görs. Låntagaren är dock avtalsmässigt skyldig att vidta eller inte vidta vissa åtgärder i enlighet med skuldebrevet och dess allmänna villkor. De exakta villkoren anges i skuldebrevet och dess allmänna villkor.

Bör jag söka råd innan jag investerar?

RISKER

De projekt och investeringar som marknadsförs på plattformen är endast lämpliga för erfarna fastighetsinvesterare med god förmåga att granska, bedöma och förstå det enskilda projektet eller investeringen, inklusive inte minst de risker som är förknippade med projektet eller investeringen i fråga. Investerare, särskilt de som inte kan betraktas som erfarna fastighetsinvesterare, bör alltid söka råd från rådgivare med relevant expertis, såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokater, revisorer eller liknande.

Vilken kontroll utövas av de företag som marknadsför sina projekt på plattformen?

RISKER

Innan Fundbricks.com tillåter en projektägare/fastighetsutvecklare att använda sin plattform gör projektägaren och dess företrädare en grundläggande men inte uttömmande kontroll.

Vilka är riskerna med en investering?

RISKER

De projekt och investeringar som marknadsförs på Fundbricks.com-plattformen är vanligtvis förknippade med risker. Vanligtvis handlar det om toppfinansiering utan eller med underordnad säkerhet för projekt som byggs av mindre projektägare med begränsade finansiella resurser. Praktiskt taget alla investeringar som marknadsförs på plattformen medför risker som banker eller kreditinstitut inte accepterar.

Mot bakgrund av ovanstående är de projekt och investeringar som marknadsförs på Plattformen endast lämpliga för erfarna fastighetsinvesterare med god förmåga att granska, bedöma och förstå det enskilda projektet eller investeringen, inklusive inte minst de risker som är förknippade med projektet eller investeringen i fråga. Investerare, särskilt de som inte kan betraktas som erfarna fastighetsinvesterare, bör alltid söka råd från rådgivare med relevant expertis, såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokater, revisorer eller liknande.

Risknivån i olika investeringsprojekt varierar. Investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förenad med risker och att hela eller delar av investeringen kan gå förlorad. Du kan läsa mer om risker i allmänhet på https://www.fundbricks.com/legal/risk. De mer projektspecifika riskerna beskrivs i det investeringsmaterial som projektägaren marknadsför på plattformen och som investerare kan få tillgång till när de är inloggade på plattformen.

Hur registreras min aktieteckning?

När aktier emitteras registreras ditt ägande i det berörda företagets aktiebok.

Vad är borgen?

De viktigaste typerna av garantier är enkla garantier och självbindande garantier. Vid en enkel garanti kan långivaren inte driva sin fordran mot borgensmannen förrän långivaren har försökt få betalt från borgensmannen genom domstolarna. En självdebiteringsgaranti är en garanti "för egna skulder" och innebär att den självdebiterande borgensmannen har samma rättsliga ställning som låntagaren när det gäller ansvaret att betala tillbaka lånet, dvs. långivaren kan rikta sitt krav mot den av låntagaren och den självdebiterande borgensmannen som har pengar.

Vad är ett "aktielöfte"?

Pantsättning av aktier (ofta kallad "share pledging") innebär att aktier i ett företag pantsätts som säkerhet för ett lån.

Om låntagaren (fastighetsprojektet) inte betalar lånet kan långivaren (investerarna) ta över aktier i dotterbolaget och på så sätt säkra lånet. I en insolvenssituation kan dock aktiepantsättningar ha ett begränsat ekonomiskt värde, eftersom långivare som har en inteckning i fastigheten (dvs. banken) måste ges företräde.

Investerare i projekt vars säkerhet utgörs av aktiepantsättningar kommer att ha samma prioritet i alla utdelningar och kommer att belönas proportionellt baserat på sina insättningar.

Vad är en andra panträtt?

Att få en andra panträtt i ett befintligt lån innebär att lånet redan är pantsatt till en annan långivare. Ett andra hypotek kan ge bättre säkerhet än att ta ett nytt hypotek med lägre prioritet i händelse av att det pantsatta hypoteket inte är fullt ut belånat. Om till exempel den första långivaren har en inteckning på 10 miljoner euro kan den andra långivaren kanske inte få en andra inteckning. DKK och prioritet från 0-10 miljoner. I detta fall finns det en marginal för de 5 miljoner euro som är en del av den totala kostnaden. DKK kan pantsättas till en ny långivare med samma prioritet.

Vad är ett hypotekslån?

En inteckning innebär att fastighetsägaren registrerar en inteckning i fastigheten som bevis för inteckningen och sedan "överlåter" den till långivaren som säkerhet. Varje inteckning har en så kallad "prioritet" över den del av fastigheten som inteckningen avser. Om lånet inte återbetalas kan inteckningen realiseras, vilket innebär att fastigheten tas över av panthavaren och säljs på tvångsauktion.

Hur fungerar en säkerhet för ett lån?

När kapitalet anskaffas i form av lån kan låntagaren ställa olika säkerheter för lånet, vilket inte är möjligt när man t.ex. emitterar aktier. De lån som marknadsförs kommer oftast att vara efterställda, dvs. långivarna har en säkerhet som är efterställd banklånen.

Säkerheten för lån består vanligtvis av en pant i egendom eller en garanti för lånet. Att pantsätta egendom innebär att låntagaren överlåter eller pantsätter egendomen till långivaren som, om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, kan sälja egendomen. De vanligaste typerna av säkerheter som används för lån som marknadsförs via Fundbricks.com-plattformen är inteckningar, andra pantbrev, aktiepantsättningar och garantier. Förteckningen är inte nödvändigtvis uttömmande och andra typer av säkerheter kan användas. I varje enskilt fall måste investeraren bedöma om han anser att säkerheten är tillfredsställande.

Vad betyder det för min investering om bostadsmarknaden kollapsar som 2008?

Innan ett projekt placeras på plattformen gör Fundbricks.com en övergripande granskning av projektet i samarbete med Sino Consult för att minimera riskerna, bland annat genom att se till att det finns tillräckligt med utrymme i budgetarna om fastighets- och finansmarknaderna skulle förändras under byggperioden.

Fundbricks.com godkänner endast projekt för marknadsföring på plattformen om det finns en minsta överborgen på 20 %, dvs. det budgeterade försäljningspriset för fastighetsprojekt är minst 20 % högre än de totala bygg- och finansieringskostnaderna. Fastighetsprojekt på Fundbricks.com är således i allmänhet cykliskt neutrala ned till minus 16 % inom en period på vanligtvis 12-15 månader.

Vad händer med min investering om Fundbricks.com hamnar i ekonomiska svårigheter?

All utlåning till och investering i fastighetsprojekt som förmedlas via Fundbricks.com-plattformen är juridiskt sett en fråga direkt mellan investeraren och projektägaren/företaget (peer-to-peer). Därför har det ingen inverkan på din utlåning om Fundbricks.com hamnar i ekonomiska svårigheter. Det kan dock påverka din förmåga att få löpande kommunikation om investeringen om Fundbricks-plattformen blir otillgänglig för projektägaren/fastighetsutvecklaren under byggtiden.

Hur säkerställer du att fastigheterna är bra investeringar?

Det är de enskilda projektägarna/fastighetsutvecklarna som har det fulla ansvaret för projektens framgång och för att se till att investerarna får den budgeterade och förväntade avkastningen.

Innan ett projekt publiceras på Fundbricks.com gör Fundbricks.com en övergripande granskning av projektet för att minimera riskerna, bland annat genom att se till att materialval, antaganden och tidsplanering är realistiska och att det finns tillräckligt med utrymme i budgetarna om fastighets- och finansmarknaderna skulle förändras under byggtiden.

Fundbricks.com godkänner endast projekt för marknadsföring på plattformen om projektet har en överborgen på minst 20 % - dvs. det budgeterade försäljningspriset för fastighetsprojektet är minst 20 % högre än de totala bygg- och finansieringskostnaderna.

Hur och när säljs fastigheterna?

INVESTERINGAR

Vanligtvis säljs fastigheterna under eller omedelbart efter det att byggnationen har slutförts. Försäljningsprocessen varierar från projekt till projekt, men vanligtvis är det vår partner SellBricks.dk eller andra fastighetsmäklare som sköter försäljningen. Försäljningsintäkterna kommer att överföras direkt till projektbolagets spärrkonto och kommer samtidigt att utlösa en återbetalning av lånet till investerarna via spärrkontot. I vissa fall säljs fastigheterna inte efter byggnationen utan refinansieras av en bank eller genom en annan och billigare finansieringsform. Refinansieringen kommer också att utlösa återbetalning av lånet.

Hur fungerar ett lån?

INVESTERINGAR

Det är viktigt att investeraren noggrant bekantar sig med investeringsmaterialet och låneavtalet, inklusive de allmänna egenskaperna för hur lånet fungerar och vilka egenskaper det har i förhållande till företaget i fråga.

I allmänhet kan ett lån dock beskrivas på följande sätt:

Ett lån har en låntagare (projektbolaget), eventuellt en eller flera borgensmän och/eller panthavare och ett antal långivare (investerare). Långivarnas sammanlagda kapitalbelopp utgör lånebeloppet och alla långivare har ett proportionellt intresse i eventuella pantbrev eller andra säkerheter som är knutna till lånet.

Hur fungerar en aktie?

INVESTERINGAR

En aktie representerar en ägarandel i det specifika projektbolaget. Att äga en aktie ger dig rättigheter som aktieägare, till exempel rätten att utöva ditt inflytande vid bolagsstämmor, få utdelning osv.

Till skillnad från skuldsedlar kan det aldrig finnas någon säkerhet i form av pant, garanti eller liknande för investeringen. En aktie är inte en fordran och investerare har därför ingen möjlighet att göra anspråk på företaget, inklusive inga krav på utdelning eller inlösen i domstol. Utdelning eller inlösen förutsätter alltid ett förhandsbeslut av bolagets styrelse och bolagsstämma samt att det finns både likviditet och tillräckligt med kapital i bolaget.

Aktierna är efterställda alla företagets borgenärer och fordringsägare i händelse av en insolvenssituation (konkurs).

Kan jag överlåta mina aktier eller skuldebrev?

INVESTERINGAR

Aktierna är ofta svåra eller omöjliga att överföra, eftersom de ofta är föremål för överföringsrestriktioner och aktierna dessutom inte är noterade på någon börs eller marknadsplats, så det kommer vanligtvis att vara svårt att hitta en köpare.

Skuldförbindelser kan aldrig överlåtas, eftersom de alltid omfattas av ett uttryckligt förbud mot överlåtelse.

Betalar jag några mäklar- eller administrationsavgifter?

INVESTERINGAR

Nej, investerare betalar inga mäklar-, transaktions- eller administrationsavgifter för att använda plattformen. I stället betalar fastighetsutvecklaren och/eller projektbolaget (i vilket investeringen görs) för användningen av plattformen och andra kostnader som är hänförliga till emissionen, erbjudandet, förvärvet osv.

Hur vet jag att min insättning har mottagits?

INVESTERINGAR

Du kommer att få ett kvitto via e-post, som också kommer att visas tydligt på din instrumentpanel på Fundbricks.com-plattformen när du är inloggad, med en bekräftelse på att du har mottagit din insättning med hänvisning till projektet, det mottagna beloppet och datum för insättningen.

Vart ska jag överföra pengarna?

INVESTERINGAR

Lånebeloppen överförs till spärrkonton hos advokater eller banker, som hanterar insättningar och utbetalningar för varje projekt baserat på avtalsenliga milstolpar och godkännande från en oberoende byggnads expert. Fundbricks.com tar under inga omständigheter emot insättningar eller insättningar till sitt eget bankkonto och hanterar aldrig kapital för någon part.

Hur följer jag min investering?

INVESTERINGAR

Fastighetsutvecklaren ger vanligtvis investerare regelbundna (kvartalsvis eller månadsvis) uppdateringar om hur projektet eller investeringen fortskrider. Informationen är vanligtvis relativt kortfattad eller grundläggande - inga finansiella rapporter eller nyckeltal lämnas ut.

Vilken investeringshorisont bör jag ha?

INVESTERINGAR

Din investeringshorisont bör sammanfalla med fastighetsutvecklarens tidshorisont. Den förväntade tidshorisonten ("Term") anges vanligtvis i investeringsmaterialet som är tillgängligt via din inloggning till plattformen.

Vilket är det minsta belopp jag kan investera?

INVESTERINGAR

Det är upp till den enskilda projektägaren/fastighetsutvecklaren att bestämma vad den minsta investeringen ska vara. Den minsta investeringen är vanligtvis 10 000-50 000 danska kronor, eftersom vi vill ge så många som möjligt (oavsett ekonomiska resurser) tillgång till att investera via plattformen. Det kan dock finnas vissa projekt där det på grund av belopp, komplexitet eller av enkla praktiska skäl kan vara nödvändigt att höja minimiinvesteringen.

Vem bör investera i projekt som marknadsförs på Fundbricks.com?

SVAR

De projekt och investeringar som marknadsförs på Fundbricks.com-plattformen är vanligtvis förknippade med risker. Vanligtvis handlar det om samfinansiering/byggnadsfinansiering av fastighetsprojekt utan eller med efterställda säkerheter och fastighetsprojekt som hanteras av mindre - men erfarna - projektägare med begränsade finansiella resurser.

Mot bakgrund av ovanstående är de projekt och investeringar som marknadsförs på Plattformen endast lämpliga för erfarna fastighetsinvesterare med god förmåga att granska, bedöma och förstå det enskilda projektet eller investeringen, inklusive inte minst de risker som är förknippade med projektet eller investeringen i fråga. Investerare, särskilt de som inte kan betraktas som erfarna fastighetsinvesterare, bör alltid söka råd från rådgivare med relevant expertis, såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokater, revisorer eller liknande.

Vilka investeringsprojekt skulle Fundbricks.com rekommendera?

SVAR

Fundbricks.com ger inga rekommendationer, råd eller garantier i samband med investeringar eller projekt.

Vem ansvarar för investeringen, marknadsföringen och erbjudandet?

SVAR

Investeringen, marknadsföringen och erbjudandet är det enskilda fastighetsprojektets, projektägarens och ledningens ansvar. Fundbricks.com tillhandahåller endast sin plattform till projektägaren/fastighetsutvecklaren och har inget ansvar för eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet.

Investerare som har frågor om en specifik investering har möjlighet att kontakta Fundbricks.coms kundtjänst, som sedan vidarebefordrar frågorna till projektägaren/fastighetsutvecklaren.

Varför är lösenordssäkerhet viktigt för Fundbricks.com?

PROFIL

Ett bra lösenord är lätt att komma ihåg och svårt att gissa. På Fundbricks.com behöver ditt lösenord inte innehålla en kombination av specialtecken, stora och små bokstäver eller siffror, men du kan göra det om du vill - det är helt upp till dig. Vi kräver dock att ditt lösenord är minst 8 tecken långt och att det inte redan finns på offentliga listor över läckta lösenord.

Vi använder tjänsten HaveIBeenPwned.com, som samlar in och systematiserar lösenord från kända och publicerade dataläckor, som för närvarande består av över 500 miljoner olika läckta lösenord.

Fundbricks.com är engagerad i din säkerhet och vi är mycket noga med att hantera din information, inklusive ditt lösenord, på ett säkert sätt. Därför skickas endast en liten del av ditt lösenord i krypterad form till HaveIBeenPwned för verifiering. Utan att avslöja hela lösenordet kan vi kontrollera om ditt lösenord har läckt ut eller inte. Du kan läsa mer om säkerheten, metoden och HaveIBeenPwned-tjänsten här.

Vad är Fundbricks Premium?

PROFIL

Fundbricks Premium är ett nätverk av halvprofessionella investerare.

Som medlem i Fundbricks Premium måste du ha investerat minst 1 mio. DKK i ett eller flera projekt och som premiuminvesterare får du tillgång till marknadsförda projekt 24-48 timmar innan projekten lanseras offentligt på vår plattform.

Dessutom kan det finnas andra projektspecifika fördelar, t.ex. högre avkastning.

Om du är intresserad av Fundbricks Premium kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på hello@Fundbricks.com.

Varför måste jag ange CPR och ladda upp ett passfoto?

PROFIL

För att kunna investera i projekt på Fundbricks.com-plattformen måste du skapas och godkännas som investerare. Detta görs genom att uppge ditt personnummer och skicka in fotodokumentation av ett hälsokort och en ID-handling med foto, t.ex. ett körkort eller pass. Det uppladdade materialet lagras krypterat och är otillgängligt för allmänheten och sparas så länge som krävs enligt tillämplig lagstiftning mot penningtvätt.

Hur raderar jag mina personuppgifter?

PROFIL

Om du inte längre vill att dina personuppgifter ska registreras hos oss kan du skriva ett e-postmeddelande till hello@fundbricks.com där du tydligt anger att du vill att dina personuppgifter ska raderas.

Jag har glömt mitt lösenord, hur kan jag få ett nytt?

PROFIL

Om du har glömt ditt lösenord kan du begära att få det återställt. Detta gör du genom att trycka på "Logga in" i det övre högra hörnet och sedan på "Glömt ditt lösenord?". Ange den e-postadress som du använde när du skapade en användare. Om du är inloggad med Facebook kan du använda funktionen Glömt lösenord på Facebook.

Hur skapar jag en användare?

PROFIL

Börja med att klicka på "Create user" (skapa en användare) i det övre högra hörnet. Du kan sedan antingen logga in med din Facebook-profil (via en säker kanal på Facebook) eller skapa en profil baserat på ett e-postmeddelande.

Om du vill använda Facebook trycker du på Facebook-knappen och ger Fundbricks.com-appen tillgång till din grundläggande (offentliga) profilinformation och din e-postadress.

Om du vill använda din e-post som inloggning måste du ange ditt namn, e-post, telefonnummer och ett lösenord. För att slutföra registreringen får du en aktiveringskod via e-post omedelbart efter registreringen som du måste ange innan du kan få tillgång till plattformen.

Åtar jag mig att investera om jag blir användare?

PROFIL

Nej, genom att skapa en användare kan du läsa hela projektbeskrivningen och i slutändan investera, men du förbinder dig inte att göra investeringar genom att skapa en användare.

Kostar det något att registrera sig som användare?

PROFIL

Nej, det är helt gratis att registrera sig som användare på Fundbricks.com.

Kan jag ångra min investering?

ALLMÄNT

Investeraren kan dra sig ur investeringen fram till dess att låneavtalet undertecknas, varefter avtalet är bindande. Konsumenter har dock alltid 14 dagars ångerrätt.

Hur tjänar Fundbricks.com pengar?

ALLMÄNT

Fundbricks.com får sin avgift från de fastighetsutvecklare som använder plattformen. Avgiften är i huvudsak baserad på en framgångsavgift, dvs. Fundbricks.com får betalt först när ett projekt har fått den nödvändiga finansieringen. Det är gratis för investerare att använda plattformen.

Vad ska man investera i?

ALLMÄNT

Fundbricks.com erbjuder möjligheten att investera i fastighetsprojekt (nybyggda eller ombyggda, främst privata bostäder), vilket innebär att endast fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter marknadsförs på plattformen.

För närvarande ger Fundbricks.com endast tillgång till plattformen för danska fastighetsprojekt och erbjuder investerare att investera i byggfinansiering för enskilda fastighetsprojekt.

Varför behövs Fundbricks.com?

ALLMÄNT

Det finns ett stort antal solida danska fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering från bankernas sida (delvis på grund av deras interna politik), samtidigt som privata investerare söker stora mängder kapital för attraktiva avkastningsmöjligheter. Fundbricks.com är ett företag/en plattform som matchar fastighetsutvecklare och investerare till ömsesidig nytta och glädje.

Exempel:

En fastighetsutvecklare vill genomföra ett fastighetsprojekt med en total byggkostnad på 30 miljoner euro. DKK. Banken beviljar ett lån på upp till 15 miljoner danska kronor. DKK. Resterande 15 miljoner danska kronor. Detta är ett problem för många fastighetsutvecklare och leder vanligtvis till att projekten stannar kvar på ritbordet. Och även om byggherren hade tillgång till hela beloppet på 30 miljoner danska kronor skulle det inte vara möjligt att finansiera det. DKK har han ofta andra parallella fastighetsprojekt som också kräver finansiering.

Det är alltså i intervallet mellan banklånet och den totala byggkostnaden som Fundbricks.com vanligtvis kommer in. Fundbricks.com gör det möjligt för fastighetsutvecklare att hitta investerare som är villiga att medfinansiera ett projekt, ett fastighetsbolag eller en fastighetsportfölj med goda avkastningsmöjligheter - utan höga förvaltningskostnader, personliga garantier, komplicerade strukturer, dyra mellanhänder eller anonyma fondstrukturer.

Vad är crowdlending?

ALLMÄNT

På Fundbricks.com lånas dina tillgångar ut till fastighetsutvecklare som har solida danska fastighetsprojekt med hög finansiell täckning och som behöver finansiering för att slutföra byggandet.

Crowdlending är en metod där privata investerare lånar ut sina tillgångar direkt till det enskilda investeringsprojektet för att få en räntevinst (avkastning).

Fastighetsutvecklaren får möjlighet att genomföra sina projekt och säkra en avkastning. Investeraren får en hög avkastning på vanligtvis 7-10 % per år och återbetalning efter vanligtvis 6-18 månader. Investerarna får en andel i varje projektbolag.

Vad är Fundbricks.com?

ALLMÄNT

Fundbricks.com gör det möjligt för investerare att låna ut sina tillgångar till attraktiva danska fastighetsprojekt till hög ränta och med kort löptid. Fundbricks.com erbjuder en onlineplattform som fastighetsutvecklare kan använda för att marknadsföra sina solida fastighetsprojekt och hitta potentiella investerare.